Thứ hai, 19/10/15

Thông báo về việc lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ


Tại thông báo số 203/TB-VCLCS ngày 17/09/2015 của Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.04.12, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký học được ấn đính vào ngày 20/10/ 2015,

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ lùi thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký học bổ sung kiến thức đến hết ngày 25/11/2015.

Mẫu đơn đăng ký lớp học bổ sung kiến thức có thể tải về tại đây:

Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ xin thông báo để các thí sinh biết và thực hiện

Số lượt đọc1589